SLEVA 200 $ Sady Uncharted s kódem KIT200

menu

Pomohli jsme XXX s YYY pro ZZZ.

Pomohli jsme XXX s YYY pro ZZZ.

Pomohli jsme XXX s YYY pro ZZZ.

Loď s důvěrou při navigaci v noci a za zhoršených světelných podmínek.

Vylepšete své noční lovecké schopnosti barevným nočním viděním.

Zaznamenejte a sdílejte svou lásku k dobrodružství za jakýchkoli světelných podmínek.

Noční sledování pro soukromé vyšetřovatele a výkonnou ochranu.

Senzory CMOS s ultravým světlem přizpůsobené pro jakoukoli vlastní aplikaci.

Barevné noční vidění pro sledování s vysokým rozlišením a shromažďování důkazů.

Vylepšený noční výkon pro podporu pátracích a záchranných misí.

Mil-Spec slabě osvětlené aplikace pro vojenské a vládní agentury.

Digitální monokulární noční vidění na přilbě pro taktické profesionály.

Námořní kamera pro ultra slabé osvětlení, která změní plavbu na lodi, jak ji známe.

Zařízení pro noční vidění typu go-to pro vynucování práva a veřejnou bezpečnost.

Příslušenství ke kamerám pro noční vidění pro řadu Sionyx.

Specifikace informací o produktu pro modely kamer pro noční vidění, které již nevyrábíme.

Prodejní podmínky

1. Nabídka prodeje.

SIONYX LLC (dále jen „SIONYX“), nabízí k prodeji zákazníkovi, který byl v této nabídce poprvé označen („Zákazník“), produkty a služby (jednotlivě i společně „Zboží“) na základě podmínek uvedených na předchozích stránkách tato nabídka a níže uvedené nabídky („Podmínky“). Není-li v této nabídce výslovně uvedeno jinak, je tato nabídka k dispozici k přijetí za podmínek po dobu třiceti (30) dnů ode dne této nabídky (dále jen „otevřené období“). Přijetí této nabídky je omezeno na úplné přijetí Podmínek a objednávka Zákazníkem je takovým úplným přijetím. SIONYX tímto odmítá všechny podmínky v přijetí Zákazníkem, které doplňují nebo mění jakoukoli část Podmínek. Žádná revize kterékoli z Podmínek není platná, pokud nebude provedena písemně a podepsána oprávněným zástupcem SIONYX. Tato nabídka není žádným způsobem závazkem výrobní kapacity společnosti SIONYX.

2. Objednávky.

Zákazník zadává objednávky, pokud existují, e-mailem, faxem nebo jakýmkoli komerčně přiměřeným způsobem schváleným společností SIONYX a Zákazníkem. Zákazník zajistí, aby všechny takové objednávky uváděly přinejmenším následující: konkrétní produkty nebo službu, množství, cenu, celkovou kupní cenu, číslo nabídky a „vyúčtování“ a „zaslání“.

3. Přijetí.

Objednávky zákazníka nejsou pro SIONYX závazné, dokud nebudou přijaty SIONYX. SIONYX může přijmout objednávku zasláním písemného potvrzení zákazníkovi nebo dodáním produktů objednaných zákazníkem. Každá objednávka zákazníka přijatá společností SIONYX na základě Podmínek (účinná v době přijetí této smlouvy) vytvoří závaznou smlouvu (dále jen „Smlouva“) mezi společností SIONYX a Zákazníkem.

4. Ceny a daně.

Pokud se strany nedohodnou písemně jinak, jsou všechny ceny stanovené v Podmínkách a platební podmínky pro všechno Zboží zakoupené na základě Podmínek čistou hodnotou 30 pro SIONYX. Zákazník je povinen uhradit veškeré příslušné přepravní poplatky a veškeré daně a povinnosti uložené příslušnými zákony, předpisy nebo pravidly vyplývajícími z nákupu zboží nebo s ním související, včetně, bez omezení, veškeré daně z obratu, daně z užívání a hodnoty - přidaná daň. Zákazník platí všechny tyto daně bez ohledu na to, zda jsou uvedeny na faktuře SIONYX.

5. Platba.

Všechny faktury společnosti SIONYX jsou splatné v plné lhůtě ve lhůtě stanovené v poli označeném „Platba“, které bylo uvedeno výše v této nabídce. Pokud Zákazník neprovede žádnou platbu v době splatnosti, zaplatí SIONYX servisní poplatek za celkovou splatnou částku s nižší úrokovou sazbou 1.5%, složenou měsíčně nebo maximální úrokovou sazbou povolenou příslušným zákonem. SIONYX si vyhrazuje bezpečnostní podíl na všech produktech prodaných zákazníkovi, dokud nebude inkasována celá platba, a zákazník souhlasí s tím, že to oznámí SIONYX před přemístěním jakéhokoli produktu, ve kterém má SIONYX bezpečnostní zájem. Zákazník je povinen provést jakýkoli dokument (dokumenty), včetně prohlášení o financování nebo jiného dokumentu nezbytného pro zdokonalení zájmu společnosti SIONYX o tyto produkty (například, bez omezení, UCC-1 ve Spojených státech). Zákazník opravňuje společnost SIONYX k tomu, aby na své náklady podala jakékoli finanční prohlášení týkající se těchto produktů bez podpisu zákazníka, s výjimkou případů, kdy to zákon zakazuje.

6. Dostupnost.

Zboží podléhá dostupnosti. SIONYX může kdykoli a bez postihu zrušit jakoukoli objednávku nebo jakoukoli část objednávky s důvodem nebo bez důvodu. Jediným závazkem SIONYXu pro takové zrušení je vrátit jakoukoli zálohu zaplacenou Zákazníkem za tu část objednávky zrušenou SIONYXem.

7. Přeprava, riziko ztráty a balení.

SIONYX dodá veškeré zboží zakoupené zákazníkem zákazníkovi nebo jemu určenému zástupci (nebo kombinaci obou) pod Incoterm identifikovaným v poli označeném „Zásilka“, které bylo uvedeno výše v této nabídce. Vlastnické právo a riziko ztráty na zboží přechází na zákazníka při dodání přepravci určenému zákazníkovi (nebo jeho pověřenému zástupci). Datum konosamentu nebo jiného dokladu vydaného tímto dopravcem je přesvědčivým důkazem o datu dodání a odeslání Zboží. SIONYX zabalí Zboží v souladu s jeho obvyklými a obvyklými zvyklostmi.

8. Důvěrné informace.

SIONYX a zákazník souhlasí s tím, že budou zachovávat veškeré důvěrné informace zveřejněné podle podmínek (včetně podmínek) v souladu s platnou dohodou o důvěrnosti podepsanou mezi stranami. Pokud a pouze v případě, že taková dohoda neexistuje, budou SIONYX a zákazník dodržovat zbývající část této části. Každá strana je povinna zachovávat důvěrnou důvěrnost informací, které obdrží od druhé strany a která je označena jako důvěrná nebo s podobnou legendou nebo která je označena jako důvěrná v době zveřejnění („důvěrné informace“). Každá ze stran nesmí používat důvěrné informace druhé strany, kromě případů, kdy bude vykonávat tak, jak je požadováno podle těchto podmínek nebo dohody. Každá strana chrání Důvěrné informace druhé strany s alespoň stejnou mírou péče, jakou používá k ochraně svých vlastních informací a materiálů, které jsou stejně důležité, ale v žádném případě ne méně než přiměřená úroveň péče. Žádná ze stran nesmí bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany prozradit ani povolit přístup třetí strany k důvěrným informacím druhé strany. Každá strana si ponechává vlastnictví jakýchkoli důvěrných informací, které zveřejní podle podmínek. Na žádost strany poskytující důvěrné informace strana, která tyto informace obdrží, je neprodleně vrátí poskytující straně. Nic v těchto Podmínkách nebrání žádné ze stran v tom, aby samostatně pronásledovaly nebo zapojovaly ostatní do sledování stejných nebo podobných obchodních příležitostí nebo používání nebo rozvoje technologií, pokud takové činnosti neporuší Podmínky. Zákazník nesmí zpětně analyzovat žádné důvěrné informace nebo produkty poskytnuté společností SiOnyx.

9. Výchozí.

Pokud zákazník nedoplatí jakoukoli fakturu nebo jinak poruší podmínky, může společnost SIONYX podle svého uvážení provést jednu nebo obě z následujících akcí: (i) odmítnout celou nebo částečnou přepravu jakékoli objednávky a (ii) požadovat, aby zákazník platil za budoucí zásilky. SIONYX může pozastavit provádění jakékoli objednávky nebo požadovat platbu v hotovosti, jistotě nebo jiné záruce uspokojivé pro SIONYX, pokud podle názoru SIONYX, finanční situace zákazníka nebo jiné důvody pro nejistotu zaručují takové jednání.

10. Ukončení.

  1. Pokud zákazník přestane vykonávat svou činnost v běžném obchodním styku (včetně neschopnosti plnit své závazky v době, kdy jsou splatné) nebo pokud je proti zákazníkovi zahájeno jakékoli řízení podle jakýchkoli zákonů o úpadku nebo insolvenci, nebo je-li jmenován nebo požádán příjemce, nebo Zákazník provede postoupení ve prospěch věřitelů, společnost SIONYX může ukončit jednu nebo více smluv, všechny nebo jakoukoli část příkazů zadaných zákazníkem nebo jakoukoli kombinaci výše uvedených bez odpovědnosti.
  2. Pokud není v souladu s tehdejšími zásadami společnosti SIONYX, nesmí zákazník zrušit nebo zpozdit celou nebo jakoukoli část své objednávky bez předchozího písemného souhlasu společnosti SIONYX.
  3. Následující oddíly spolu se všemi definicemi stanovenými v těchto Podmínkách trvají na jakémkoli ukončení nebo ukončení platnosti Podmínek nebo jakékoli Smlouvy: 4, 5, 9 a 10 - 20.

11. Záruka.

SiOnyx prohlašuje a zaručuje zákazníkovi, že každý produkt bude po dobu dvanácti (12) měsíců od odeslání zákazníkovi bez vad v provedení a materiálech. Tato záruka na produkt se nevztahuje na žádný produkt, který byl zneužit, poškozen, pozměněn nebo zneužit nebo je vadný v důsledku vnějších příčin produktu a nezpůsobených SiOnyxem. Tato záruka na produkt se dále nevztahuje na prototypy beta, které jsou poskytovány „JAK JE“. SiOnyx ručí za to, že Produkt odpovídá specifikacím datového listu společnosti SiOnyx (pokud je to použitelné). S výjimkou výše uvedených, SIONYX ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ, IMPLIKOVANÉ NEBO JINÉ VLASTNOSTI, VČETNĚ, NEJSOU omezené, ŽÁDNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI, KOMPLETNOSTI, VÝKONNOSTI NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. SIONYX VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

12. Omezení odpovědnosti.

  1. S VÝJIMKOU PODLE ČÁSTI 14 (b) NESMÍ BÝT VŽDY ŽÁDNÁ STRANA ODPOVĚDNÁ ZA JINOU STRANU ZA ​​ZTRÁTY ZISKŮ, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH NEBO ZVLÁŠTNÍCH POŠKOZENÍ, BEZ OHLEDU NA MOŽNOST VÝSLEDKU TAKÉ ŠKODY.
  2. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÁ V TÉTO ČÁSTI SE NEPLATÍ NA:
    1. PORUŠENÍ PODLE ČÁSTI ČÁSTI SEKCE 10 („DŮVĚRNÉ INFORMACE“); NEBO
    2. BUDE SPLNĚNO NEZÁVISLOST NEBO SKUPINA.

13. Nepřiřazení.

Jakékoli postoupení jakéhokoli zájmu na objednávce nebo jakékoli platby splatné nebo splatné podle Podmínek nebo jakékoli delegování závazků Zákazníka podle této smlouvy bez písemného souhlasu SIONYX, je neplatné a nevynutitelné. I přes cokoli, co je v Podmínkách v rozporu, může SIONYX okamžitě ukončit jakoukoli Smlouvu, celou nebo jakoukoli část objednávky (objednávek) zadaných Zákazníkem nebo jakoukoli kombinaci výše uvedených, pokud: (1) Zákazník konsoliduje nebo sloučí s nebo do jiné strany , zda je zákazník přežívajícím subjektem takové transakce; (2) Zákazník prodává, postoupí nebo jinak převede všechna nebo podstatně všechna svá aktiva na jinou stranu; nebo (3) došlo k podstatné změně vlastnictví nebo řízení zákazníka, které SIONYX považuje za ovlivňující rozhodovací pravomoc správy nebo provozu zákazníka.

14. Vyšší moc.

Žádná ze smluvních stran není odpovědná za zpoždění nebo neplnění v souladu s podmínkami (s výjimkou nezaplacení dlužných částek a porušení svých povinností podle oddílu 10), pokud takové straně bylo bráněno v jejím plnění jakoukoli událostí, nad její přiměřenou kontrolu, včetně, aniž by byl výčet omezující, čin Boží, oheň, vládní omezení, občanské nepokoje, výpadek energie, pracovní spor a nedostupnost nebo nedostatek materiálů.

15. Oddělitelnost a vzdání se práva.

Pokud bude jakákoli část dohody shledána neplatnou nebo nevynutitelnou, zbývající část této dohody bude nadále platná a bude vykládána ve všech ohledech, jako by taková neplatná nebo nevymahatelná část byla vynechána. Strana nebude mít za to, že se některého z ustanovení této dohody vzdá, ledaže by takové vzdání bylo písemné a podepsáno řádně zmocněným zástupcem této strany. Strana nevytváří trvalé vzdání se práv ani očekávání nevymáhání nebo zpoždění tím, že poskytne vzdání se jakéhokoli selhání nebo porušení dohody nebo neprodleně neuplatní jakékoli právo podle dohody.

16. Rozhodné právo a spory.

Podmínky a všechny dohody se řídí a vykládají v souladu se zákony společenství Massachusetts v USA, bez ohledu na konflikty právních zásad a pravidel. Veškeré spory, diskuse nebo nároky týkající se Podmínek nebo jakékoli Dohody budou řešeny výhradně a konečně soudem Massachusetts.

17. Exportní zákony.

Zákazník souhlasí s tím, že bude dodržovat všechny vývozní zákony a omezení a předpisy Ministerstva obchodu Spojených států nebo jiných Spojených států nebo jiných svrchovaných agentur nebo úřadů, a nebude očekávat, povolit vývoz nebo zpětný vývoz do jakékoli země nebo uvolnit do státní příslušník zakázané země, jakékoli technické údaje nebo jakýkoli jejich přímý produkt, který porušuje taková omezení, zákony nebo předpisy, nebo pokud a do té doby, než budou všechny požadované licence a povolení získány do zemí uvedených v platných amerických vývozních správních předpisech ( nebo jakýkoli následný dodatek nebo předpisy). Zákazník potvrzuje, že zákazník nebude prodávat, exportovat, reexportovat ani jiným způsobem nepřevádět žádné produkty SiOnyx pro použití pro, pro nebo v: jaderné výbušniny, jaderný reaktor nebo jaderná paliva; raketové systémy včetně raket, balistických raketových systémů, kosmických nosných raket nebo bezpilotních vzdušných dopravních prostředků včetně systémů řízených střel, cílových robotů a průzkumných robotů; chemické a / nebo biologické zbraně; námořní jaderný pohon; zbraně hromadného ničení nebo prodávané osobám zapojeným do zbraní hromadného ničení; zahraniční teroristické organizace; vojenské použití v Čínské lidové republice, Rusku nebo Venezuele.

18. Celý souhlas.

Podmínky představují úplné porozumění mezi stranami v souvislosti s nákupem a prodejem Zboží a nahrazují a plně nahrazují všechna předchozí nebo současná porozumění, dohody, diskuse, závazky a jednání - ústní nebo písemná - týkající se stejného předmětu. . Žádné přidání, úprava, změna nebo změna Podmínek není účinná, pokud není omezena na psaní a podepsání oběma stranami.

19. Smíšený.

Titulky a nadpisy, které se objevují v této nabídce, slouží pouze pro informaci a nebudou při výkladu Podmínek ani jakékoli Smlouvy zohledněny. Jakákoli a všechna práva a opravné prostředky strany udělené na základě Podmínek v případě, že druhá strana poruší nebo nesplní podmínky Smluvních podmínek, se kumulují a nevylučují žádná jiná práva nebo právní prostředky nápravy, spravedlivé nebo udělené Smluvními podmínkami. Uplatňování kteréhokoli práva nebo opravného prostředku strany nevylučuje výkon jakéhokoli jiného. Pokud společnost SIONYX nedá doporučení nebo radu zákazníkovi, společnost SIONYX neukládá žádnou odpovědnost. SIONYX a zákazník nejsou v důsledku smluvních podmínek nebo jakékoli dohody v partnerském, franšízovém, společném podniku, agentuře, svěřeneckém nebo pracovním vztahu.

20. Další prodej.

Váš nákup je smlouva o koupi produktů SiOnyx pro osobní použití, nikoli pro účely dalšího prodeje.

SiOnyx, LLC prodává a podporuje spotřebitelské a profesionální výrobky značky SiOnyx v USA prostřednictvím SiOnyx, LLC USA, která tyto produkty distribuuje prostřednictvím svých autorizovaných prodejců a distributorů. SiOnyx, LLC je jediným autorizovaným dovozcem těchto produktů v USA a poskytuje jim špičkový zákaznický servis a podporu.

Produkty distribuované společností SiOnyx, LLC jsou „lokalizovány“, aby vyhovovaly potřebám zákazníků na americkém trhu a byly zkonstruovány tak, aby vyhovovaly místním bezpečnostním předpisům a vládním požadavkům. Legitimní výrobky z USA mají různé příslušenství, příručky a záruky než verze určené k prodeji v jiných globálních regionech.

Nové a originální produkty SiOnyx, LLC určené k prodeji v USA lze zakoupit pouze od autorizovaných prodejců SiOnyx, LLC v USA nebo přímo od společnosti SiOnyx, LLC US.

Pokud máte pochybnosti o prodávajícím nebo o tom, zda výrobky, které prodává, jsou určeny k prodeji v USA, kontaktujte SiOnyx na čísle +1 978.922.0864 x130.

Vyhledávání