menu

Pomohli jsme XXX s YYY pro ZZZ.

Pomohli jsme XXX s YYY pro ZZZ.

Pomohli jsme XXX s YYY pro ZZZ.

Loď s důvěrou při navigaci v noci a za zhoršených světelných podmínek.

Vylepšete své noční lovecké schopnosti barevným nočním viděním.

Zaznamenejte a sdílejte svou lásku k dobrodružství za jakýchkoli světelných podmínek.

Noční sledování pro soukromé vyšetřovatele a výkonnou ochranu.

Senzory CMOS s ultravým světlem přizpůsobené pro jakoukoli vlastní aplikaci.

Barevné noční vidění pro sledování s vysokým rozlišením a shromažďování důkazů.

Vylepšený noční výkon pro podporu pátracích a záchranných misí.

Mil-Spec slabě osvětlené aplikace pro vojenské a vládní agentury.

Digitální monokulární noční vidění na přilbě pro taktické profesionály.

Námořní kamera pro ultra slabé osvětlení, která změní plavbu na lodi, jak ji známe.

Zařízení pro noční vidění typu go-to pro vynucování práva a veřejnou bezpečnost.

Najděte nabídku na vybrané produkty

Senzory CMOS a kamerové moduly pro ultra-nízké osvětlení přizpůsobené pro jakoukoli vlastní aplikaci

Podmínky objednávky

POUŽITELNOST

 • Účinné od 1. února 2023
 • Oddíly 1 – 36 jsou Obecná ustanovení platná pro všechny Objednávky.
 • Oddíly 37 – 41 jsou Zvláštní ustanovení vztahující se na určité Objednávky, jak je uvedeno v každém oddílu.
 • Příloha A, je-li použitelná, obsahuje další ustanovení upravující příkazy učiněné na základě federální vládní smlouvy.

VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ PLATNÉ NA VŠECHNY OBJEDNÁVKY

 1. DEFINICE. Pojmy s velkým začátečním písmenem používané v tomto dokumentu mají význam buď uvedený níže, nebo definovaný jinde v těchto podmínkách:
  1. „SIONYX“ znamená SIONYX, LLC
  2. „Zboží“ znamená zboží, včetně všech materiálů, součástí, produktů, obalů, zásob a označení takového zboží, které Prodejce poskytl společnosti SIONYX na základě Objednávky.
  3. „Objednávka“ znamená dokumenty uvedené v části 2.
  4. „Strana“ znamená SIONYX nebo Prodejce jednotlivě; „Strany“ znamenají společně SIONYX a Prodejce.
  5. „PO“ znamená Objednávku vydanou společností SIONYX Prodejci.
  6. „Služby“ znamenají služby, včetně práce, poradenství, instalace, implementace, údržby a dalších služeb poskytovaných Prodejcem společnosti SIONYX na základě Objednávky.
  7. „Podmínky“ znamenají tyto nákupní podmínky SIONYX, včetně jakýchkoli příloh.
  8. „Dodavatel“ znamená jednotlivce, společnost nebo subjekt uvedený na přední straně PO, kterému je PO vystavena.
  9. „Dílo“ znamená Zboží poskytnuté a/nebo Služby provedené Prodávajícím podle této Objednávky. Pokud není uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na „dny“ znamená kalendářní dny.
 2. OBJEDNAT. Následující dokumenty obsahují celou objednávku, z nichž všechny jsou zahrnuty tímto odkazem. V případě rozporu nebo rozporu mezi těmito dokumenty bude nesoulad nebo konflikt vyřešen v následujícím pořadí, přičemž výše uvedené položky mají přednost před položkami níže uvedeného:
  1. OP, včetně jakýchkoli podmínek a pokynů napsaných na přední straně PO.
  2. Jakékoli speciálně sjednané podmínky, včetně, ale nikoli výhradně, smlouvy o výrobních službách, rámcové smlouvy o dodávkách nebo podobných smluv.
  3. Tyto Podmínky.
  4. Cenová nabídka dodavatele (pokud existuje).
  5. Smluvní podmínky dodavatele (pokud jsou použitelné).

  Jakékoli podmínky nebo podmínky navržené Prodejcem, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami nebo doplňují tyto Podmínky, budou neplatné a neúčinné, pokud je společnost SIONYX nepřijme zahrnutím do objednávky nebo podepsaného dodatku k této smlouvě. Tyto podmínky se rovněž vztahují na jakékoli opravené, vyměněné nebo znovu provedené dílo poskytnuté dodavatelem podle této smlouvy.

 3. ROZSAH PRÁCE. Dodavatel poskytne Dílo popsané v Objednávce a v souladu s ní. Pokud není v Objednávce uvedeno jinak, Dodavatel poskytne veškerý personál, vybavení, zásoby, zařízení a služby nezbytné k provedení Díla. V případě, že použití Zboží nebo Služeb společností SIONYX vyžaduje licenci od výrobce nebo jiné třetí strany, Prodejce získá, poskytne a dodá společnosti SIONYX (bez dalších nákladů pro společnost SIONYX) všechny takové licence.

 4. PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY. Tato Objednávka je považována za přijatou a účinnou dnem, který nastane dříve z: (i) písemného přijetí Objednávky ze strany Dodavatele, (ii) Zahájení Díla ze strany Prodejce nebo (iii) Prodejce přijme jakoukoli platbu od společnosti SIONYX za Dílo.

 5. DODÁVKA. Dílo bude dodáno nebo provedeno v souladu s harmonogramem, pokyny pro přepravu a místem dodání uvedenými na přední straně objednávky. Prodejce bude přiměřeně uhradit veškeré dodatečné náklady vzniklé v důsledku toho, že prodejce nedodržel dodací a přepravní pokyny společnosti SIONYX. Není-li na přední straně objednávky uvedeno jinak, veškeré zboží zasílané na základě objednávky bude dodáno FOB místo určení, INCOTERMS 2020; a:
  1. Datum dodání a množství
   1. Čas je v tomto řádu nejdůležitější.
   2. Datum uvedené pro dodání je požadované datum dodání v provozovně SIONYX. Prodávající potvrdí přijetí termínu dodání nebo navrhne nový termín dodání (dále jen „Datum příslibu“) při přijetí Objednávky.
   3. Společnost SIONYX má právo odmítnout na náklady Prodejce jakékoli Zboží dodané více než dva (2) pracovní dny před plánovaným datem dodání a Prodejce toto Zboží znovu dodá v plánovaném datu dodání.
   4. Pokud se společnost SIONYX rozhodne ponechat si jakékoli Zboží dodané před plánovaným datem dodání, může SIONYX provést platbu v souladu s původním harmonogramem dodání.
   5. Pokud Prodejce nedodá vyhovující Zboží v plném rozsahu k datu dodání, může společnost SIONYX objednávku okamžitě ukončit zasláním písemného oznámení Prodejci a Prodejce odškodní společnost SIONYX za jakékoli ztráty, nároky, škody a přiměřené náklady a výdaje přímo související s Prodejcem. nedodání Zboží v termínu dodání.
   6. Pokud Prodejce dodá více než objednané množství Zboží, SIONYX si může dle vlastního uvážení ponechat dodatečné množství bez navýšení nákladů pro SIONYX nebo odmítnout veškeré nebo jakékoli přebytečné Zboží. Jakékoli takto odmítnuté Zboží bude vráceno Prodejci na riziko a náklady Prodejce.
   7. Převzetí předčasných nebo pozdních dodávek se nepovažuje za změnu povinnosti Prodávajícího provádět budoucí dodávky v souladu s harmonogramem dodávek na přední straně Objednávky.
  2. Dodávka se považuje za dokončenou následovně:
   1. U zboží, kdy bylo požadované množství zboží skutečně přijato a přijato společností SIONYX v místě dodání, bez ohledu na dodání jakémukoli přepravci.
   2. U služeb, pokud byly služby provedeny, přijaty a přijaty společností SIONYX.
  3. Zboží musí být pro přepravu zabaleno podle pokynů společnosti SIONYX nebo, pokud pokyny neexistují, způsobem dostatečným k zajištění toho, aby bylo zboží doručeno v nepoškozeném stavu a v souladu s průmyslovými standardy. Je-li to vhodné, u součástí elektrostaticky citlivých zařízení (ESD) prodejce zajistí, aby bylo zboží řádně zabaleno a označeno, jak je požadováno v ANSI/ESD-S20.20 (např. umístěno do vodivých nebo statických obalů, trubic, nosičů, vodivých sáčků atd. ., k odeslání), přičemž na obalu je jasně uvedeno, že obsahuje elektrostaticky citlivé zboží. Prodejce musí společnosti SIONYX poskytnout přiměřené předchozí písemné oznámení, pokud požaduje, aby společnost SIONYX vrátila jakýkoli obalový materiál. Jakékoli vrácení takového obalového materiálu bude provedeno na náklady Prodejce.
 6. INSPEKCE. Prodejce plně odpovídá za návrh, výrobu a konstrukci Zboží a za dodržování všech podmínek, specifikací, výkresů a kódů. Společnost SIONYX bude mít právo kontrolovat Zboží a výrobní procesy a zařízení Prodejce používané při výrobě Zboží v kteroukoli přiměřenou dobu. Prodejce poskytne veškeré informace, zařízení a pomoc nezbytnou pro bezpečnou a pohodlnou kontrolu bez dalších poplatků. Společnost SIONYX bude mít přiměřenou lhůtu, ne však kratší než třicet (30) dnů od obdržení, na kontrolu Zboží. Žádná taková kontrola (nebo volba nekontrolovat) nezbaví Prodejce jeho povinností dodat veškeré Dílo v přísném souladu s požadavky této Objednávky a společnost SIONYX bude mít právo provádět další kontroly poté, co Prodejce provede svá nápravná opatření. Je výslovně dohodnuto, že kontroly a/nebo platby před dodáním nepředstavují konečné převzetí.
 7. Pokud bude odhaleno jakékoli neshodné dílo, společnost SIONYX může na základě vlastního uvážení:

  1. přijmout Dílo za přiměřeně sníženou cenu;
  2. požadovat, aby Prodejce neprodleně opravil, vyměnil nebo znovu provedl Dílo na náklady Prodejce, včetně všech souvisejících nákladů na dopravu a dopravu;
  3. vrátit na náklady Prodejce a požadovat, aby Prodejce vrátil kupní cenu odmítnutého Zboží; nebo
  4. vraťte, opravte, opravte, vyměňte nebo znovu pořiďte nevyhovující Dílo na náklady Prodejce, pokud oprava, výměna, opětovné provedení nebo úhrada Díla Prodejcem není pro SIONYX včasná nebo uspokojivá.
 8. CENA. Jako protihodnotu za Dílo zaplatí SIONYX Prodejci částku(y) popsanou v Objednávce („Smluvní cena“). Smluvní cena zahrnuje cenu poskytnutého Zboží a/nebo Služeb. Ostatní náklady, které mohou zahrnovat balení, dopravu/přepravu, přepravné, pojištění, cla, poplatky, instalaci a všechny příslušné daně, budou oceněny samostatně. 

 9. FAKTURY. Dodavatel musí společnosti SIONYX předložit řádnou fakturu (definovanou níže), aby mohl být za dílo zaplacen. Pro účely této objednávky se „řádnou fakturou“ rozumí minimálně faktura, která obsahuje jméno dodavatele, adresu dodavatele, číslo objednávky SIONYX spojené s touto prací, datum faktury, popis fakturovaného zboží/služeb, jednotková cena(y), datum(a) dodání a/nebo služby a celková kupní cena. SIONYX si vyhrazuje právo odmítnout všechny faktury, které nesplňují specifikace uvedené v této části. Prodejce předloží fakturu společnosti SIONYX při dodání Zboží a/nebo dokončení Služeb. Faktury budou zasílány e-mailem naAP@SIONYX.com.

 10. ZPŮSOB PLATBY. Společnost SIONYX zaplatí Prodejci v amerických dolarech nejpozději šedesát (60) dnů od (i) obdržení Řádné faktury nebo (ii) přijetí Díla pokrytého Řádnou fakturou nebo dříve. Platba bude provedena způsobem uvedeným v registračním formuláři prodávajícího. Společnost SIONYX může provést jakékoli úpravy ve fakturách dodavatele z důvodu nedostatku, pozdní dodávky, odmítnutí nebo jiného nesplnění požadavků této objednávky před platbou. Platba nepředstavuje konečné přijetí. SIONYX nebude platit pokuty ani poplatky za pozdní platbu. Společnost SIONYX není povinna uhradit žádnou fakturu obdrženou od Prodejce více než 120 dnů poté, co SIONYX přijme Dílo nebo obdrží Zboží.

 11. OZNÁMENÍ; ZÁSTUPCI. Veškerá oznámení podle této smlouvy budou zasílána jednotlivcům a adresám uvedeným na KO. Oznámení musí být písemná a mohou být doručena elektronickou poštou ve formátu PDF; ručně; poštou US Mail, poštovné předem; nebo celostátně uznávanou kurýrní službou. Kupující společnosti SIONYX uvedený na Objednávce nebo jeho oprávněný zástupce v případě, že nejsou k dispozici, jsou jedinými osobami oprávněnými jednat jménem společnosti SIONYX podle této Objednávky. Jednání se společností SIONYX, která mají vliv na smluvní cenu, harmonogram, práci a podmínky objednávky, budou vedena pouze s oprávněným kupujícím SIONYX nebo pověřeným delegátem.

 12. ZMĚNY. Společnost SIONYX může čas od času písemným oznámením Prodejci pozastavit, zastavit Dílo nebo v něm provést změny. Pokud jakékoli takové pozastavení, zastavení nebo změna způsobí podstatné zvýšení nebo snížení nákladů nebo doby potřebné k provedení jakékoli části Díla, strany sjednají vhodnou spravedlivou úpravu ceny nebo harmonogramu dodávek, nebo obojí a příslušně upraví Objednávku.
 13. Jako odkládací podmínka pro jakoukoli spravedlivou úpravu musí Prodejce písemně oznámit společnosti SIONYX žádost Prodejce o spravedlivou úpravu spolu s dostatečnými informacemi, dokumentací a kalkulacemi nákladů na podporu požadované částky. Pokud společnost SIONYX nenařídí jinak, musí společnost SIONYX (a) obdržet požadavky dodavatele na spravedlivou úpravu do deseti (10) dnů ode dne, kdy dodavatel obdrží od společnosti SIONYX oznámení o změně. Nesouhlas s jakoukoli úpravou bude považován za spor a vyřešen v souladu s oddílem 22 (Spory).

  Jakákoli změna provedená Prodejcem bez písemného souhlasu společnosti SIONYX bude Prodejcem považována za dobrovolnou a nebude kompenzovatelná podle Objednávky. Nic v tomto článku neomlouvá Prodejce, aby pokračoval v plnění nezměněných částí Objednávky.

  Bez ohledu na výše uvedené nebo jakékoli jiné ustanovení těchto Podmínek Prodávající souhlasí s tím, že změny Díla, které mohou být vyžadovány pro splnění požadavků na provedení uvedených v Objednávce, neopravňují Prodejce k jakékoli úpravě ceny ani dodávky.

 14. CHRÁNĚNÉ INFORMACE. Smluvní strany si mohou v rámci této Objednávky vzájemně sdělovat vlastnické informace. Každá strana souhlasí s tím, že:
  1. používat nebo zveřejňovat chráněné informace druhé strany pouze při plnění této Objednávky (veškeré jiné použití nebo zveřejnění vyžaduje písemný souhlas);
  2. omezit přístup k vlastnickým informacím druhé strany na ty zaměstnance, konzultanty, agenty nebo právníky (dále jen „zástupci“), kteří k nim musí mít přístup pro účely této objednávky. Všichni zástupci musí mít uzavřenou smlouvu o mlčenlivosti s podmínkami alespoň tak omezujícími, jako jsou ty, které jsou uvedeny v tomto dokumentu, a každá strana bude odpovědná a ručí za to, že její zástupci dodržují níže uvedené podmínky.
  3. používat stejnou míru péče k udržování a ochraně chráněných informací druhé strany, jaká se vztahuje na její vlastní chráněné informace stejné důležitosti, ale v žádném případě s menší než přiměřenou mírou péče.

  Závazky týkající se ochrany a používání chráněných informací zveřejněné v tomto dokumentu přetrvají a trvají po dobu pěti (5) let po vypršení nebo dřívějším ukončení této Objednávky.

 15. PUBLICITA. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti SIONYX nesmí být učiněny žádné tiskové zprávy, marketing, veřejné oznámení, popření nebo potvrzení jakékoli části předmětu této Objednávky. Prodejce nesmí používat název, logo nebo ochrannou známku SIONYX bez předchozího písemného souhlasu SIONYX. Omezení tohoto odstavce platí i po dokončení nebo ukončení této Objednávky.

 16. CHRÁNĚNÁ PRÁVA.
  1. Nemovitost SIONYX. Všechny výkresy, nástroje, přípravky, raznice, přípravky, materiály, specifikace, informace, data, software a další majetek dodaný nebo zaplacený společností SIONYX bude a zůstane majetkem společnosti SIONYX („majetek SIONYX“), který bude vrácen společnosti SIONYX SIONYX na žádost SIONYX. Prodejce bude používat Majetek SIONYX pouze při provádění Díla podle této Objednávky, pokud SIONYX písemně nedá jiný souhlas.
  2. Duševní vlastnictví. Jakýkoli vynález nebo duševní vlastnictví, které byly poprvé vytvořeny, vytvořeny, vyvinuty nebo jinak vytvořeny Prodejcem při plnění této Objednávky, nebo které jsou odvozeny z nebo založeny na použití Vlastnictví SIONYX (souhrnně „Popředí IP“), budou považovány za být majetkem SIONYX. Prodejce tímto přiděluje svá práva k IP v popředí společnosti SIONYX a vyhotoví takové dokumenty, které jsou nezbytné pro zdokonalení vlastnického práva společnosti SIONYX. Pokud není v současném nebo pozdějším písemném textu výslovně dohodnuto jinak nebo jinak výslovně uvedeno v této Objednávce, jakékoli dílo provedené podle této Objednávky, které zahrnuje jakýkoli podíl na autorských právech, bude považováno za „dílo vytvořené k pronájmu“. V rozsahu, v jakém se kterékoli z těchto děl nekvalifikuje jako „dílo vytvořené k pronájmu“, prodávající tímto postoupí společnosti SIONYX všechna svá práva duševního vlastnictví, včetně autorských práv, k takovým dílům s účinností okamžitě po vytvoření takových děl, včetně případů, kdy jsou nejprve zafixováno na hmotném médiu.
 17. ZÁRUKA. Kromě standardní záruky Prodejce, Prodejce zaručuje, že:
  1. Pokud je Zboží dodáváno podle této Objednávky, takové Zboží (i) bude bez vad v designu, materiálu a zpracování, (ii) bude vhodné pro zamýšlené použití, (iii) bude nové a (iv) bude odpovídat platným specifikace, výkresy a standardy kvality a výkonu.
  2. Pokud jsou poskytovány Služby, musí být tyto Služby poskytovány (i) dobrým a odborným způsobem, (ii) zaměstnanci s požadovanými zkušenostmi, dovednostmi, kvalifikací, školením a licencemi a (iii) v souladu s příslušnými odbornými standardy v současné době uznávané v oboru.
  3. Dílo včetně, nikoli však výhradně, vyrobených produktů, strojů, zařízení, materiálu, softwaru a firmwaru, které nemají design, složení nebo výrobu společnosti SIONYX, nesmí porušovat žádný platný patent, autorská práva, ochrannou známku, masku. díla, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva vlastněná nebo ovládaná třetí stranou.
  4. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákony nebo předpisy, včetně těch, které jsou popsány v částech 32 (Soulad s vládními zákony a požadavky) a 32 (Rovné příležitosti).

  Výše uvedené záruky platí po dodání, kontrole, přijetí nebo platbě ze strany společnosti SIONYX po dobu delší než (i) jeden (1) rok od dodání Zboží nebo provedení Služeb, nebo (ii) standardní záruční doba Prodejce.

 18. ODŠKODNĚNÍ. „Nároky“ znamenají všechna obvinění, nároky, žaloby, žaloby, požadavky, škody, závazky, ztráty, závazky, vyrovnání, rozsudky, náklady a výdaje, včetně, bez omezení, přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení. „Odškodnění SIONYX“ znamená společnost SIONYX a její ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, zástupce, přidružené společnosti, prodejce, dodavatele a zákazníky. „Agenti prodejců“ budou znamenat prodejce a jeho ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, zástupce, přidružené společnosti, prodejce, subdodavatele a dodavatele.

  Prodejce odškodní a bude bránit osoby odškodné SIONYX před a proti všem nárokům, které vzniknou z nebo se týkají:

  • Jednání nebo opomenutí zástupců prodejců v prostorách (definováno v části 29);
  • Úmyslné nebo úmyslné pochybení, nedbalost nebo podvod zástupců dodavatele;
  • zranění osob, smrt nebo ztráta nebo škody na majetku připisované Dílu nebo jím způsobené; nebo
  • Porušení jakéhokoli prohlášení, záruky, slibu, závazku nebo ujednání zde uvedených, včetně záruk v části 15.

  Společnost SIONYX neprodleně informuje Prodejce o všech skutečných nebo potenciálních nárocích, pro které je požadována obhajoba nebo odškodnění. V případě, že je požadována obhajoba nebo odškodnění za Nárok, Prodejce si ponechá kvalifikovaného, ​​nezávislého právního zástupce, který je přiměřeně přijatelný pro SIONYX, s prokazatelnými zkušenostmi s obhajobou Nároků typu, který je třeba obhajovat.

  Poté, co Prodejce převezme obranu proti Nároku, může Prodejce napadnout, zaplatit nebo vyrovnat Nároky bez souhlasu SIONYX pouze v případě, že toto urovnání (1) neznamená ze strany SIONYX žádné přiznání, že porušil jakýkoli zákon nebo porušil práva jakékoli osoby, (2) nemá žádný vliv na jakýkoli jiný nárok vůči společnosti SIONYX, (3) poskytuje jako jedinou úlevu žalobce peněžité škody, které v plné výši uhradí Prodejce, a (4) vyžaduje, aby žalobce zprostil společnost SIONYX veškeré odpovědnosti uváděný v žalobě.


 19. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. S VÝJIMKOU PORUŠENÍ ODDÍLU 12 (VLASTNICKÉ INFORMACE) A POVINNOSTI ODŠKODNĚNÍ PODLE ODDÍLU 16 V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ŽÁDNÁ STRANA ODPOVĚDNÁ DRUHÉMU ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ, NÁHODNÉ, JINÉ NÁSLEDNÉ, NEBO NÁSLEDNÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTA ZISKU, BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ TEORI, PODLE KTERÉ JSOU TAKOVÉ ŠKODY HLEDOVÁNY, A TO I KDYŽ STRANA BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

 20. POŽADAVKY NA POJIŠTĚNÍ. Aniž je dotčena povinnost Prodejce odškodnit SIONYX, Prodejce na své náklady obstará a bude udržovat po dobu trvání této Objednávky a zajistí, aby jeho zmocněnci Prodejce (definovaní v části 16), kteří poskytují Dílo podle této Objednávky, také obstarávali a udržovali pojistné smlouvy. požadované níže u finančně odpovědných pojišťoven a s pojistnými limity, které nejsou nižší než ty, které jsou uvedeny níže.
  1. Odměna pracovníků: Pokrytí zákonných povinností uložených zákony státu (států), ve kterých bude Prodejce Dílo provádět.
  2. Obchodní odpovědnost za automobil: Pojištění pro použití všech vlastněných, nevlastněných a pronajatých vozidel s limity ne méně než 1,000,000 XNUMX XNUMX USD na událost kombinovaný jednotný limit pro odpovědnost za zranění a škody na majetku.
  3. Obchodní obecná odpovědnost: Pojištění za ublížení na zdraví a škody na majetku třetí stranou, zranění osob, produkty a dokončené operace, smluvní odpovědnost a odpovědnost nezávislých dodavatelů s limity ne nižšími než 1,000,000 2,000,000 XNUMX USD za událost a XNUMX XNUMX XNUMX USD v souhrnu.

  Výše uvedená požadovaná pojistná krytí budou primární a nepříspěvková s ohledem na jakékoli jiné pojištění, které může mít SIONYX. Bez ohledu na jakákoli zde obsažená ustanovení nejsou zástupci prodejců pojištěni společností SIONYX a nejsou kryti žádnou pojistnou smlouvou, kterou společnost SIONYX získala nebo má uzavřenou. Jakékoli vlastnoručně pojištěné zadržení, spoluúčasti a výjimky z krytí v rámci pojistných smluv požadovaných podle tohoto oddílu převezme na účet a na vlastní riziko Prodejce a zaplatí je Prodejce. Odpovědnost Prodejce podle této Objednávky nebude v žádném případě omezena rozsahem jakéhokoli pojištění nebo minimálními limity zde požadovanými. V případě, že Zástupci Prodejce vstoupí do Prostorů SIONYX (definovaných v části 29) za účelem provedení Díla, Prodejce uvede SIONYX jako dodatečného pojištěnce na svých pojistných smlouvách.

  Na žádost společnosti SIONYX poskytne Prodejce potvrzení o pojištění dokládající výše uvedené pojistky, včetně dokladu o dalším pojištěném stavu. Pokud společnost SIONYX nepožádá o takové certifikáty nebo nezjistí jakýkoli nedostatek v poskytnutém pojištění, nebude to považováno za zřeknutí se závazků Prodejce udržovat výše uvedená pojistná krytí.

 21. UKONČENÍ.
  1. Ukončení z důvodu pohodlí. Společnost SIONYX může kdykoli ukončit tuto objednávku, zcela nebo částečně, zasláním písemného oznámení prodejci deset (10) dní předem.
  2. Ukončení pro výchozí. Každá ze smluvních stran může písemným oznámením druhé smluvní straně ukončit tuto Objednávku z důvodu neplnění, dojde-li k některé z následujících situací:
   1. Strana se stane insolventní nebo je předmětem řízení podle jakéhokoli zákona týkajícího se úpadku nebo oddlužení dlužníků nebo písemně přizná svou neschopnost splácet své dluhy, jakmile se stanou splatnými.
   2. Strana závažným způsobem poruší své povinnosti podle této Objednávky a nenapraví takové porušení do deseti (10) dnů od obdržení oznámení od neporušující smluvní strany, které takové porušení specifikuje.

   Pokud je tato Objednávka ukončena z důvodu závažného porušení Dodavatelem, může společnost SIONYX obstarat nebo jinak získat za takových podmínek a způsobem, který společnost SIONYX bude považovat za vhodný, dodávky nebo služby podobné Dílu ukončené, a Prodejce bude odpovědný společnosti SIONYX za jakékoli překročení náklady na podobné dodávky nebo služby.

  3. Účinek ukončení. Při ukončení nebo po ukončení, ať již zcela nebo zčásti, převede Prodávající vlastnické právo a dodá společnosti SIONYX způsobem a v rozsahu písemně požadovaném společností SIONYX úplné nebo částečně úplné dílo, včetně předmětů, materiálů, dílů, nástrojů, lisovacích nástrojů. vzory, přípravky, přípravky, plány, výkresy, informace a smluvní práva, jak je Prodejce vyrobil nebo získal během plnění ukončené části této Objednávky.

  4. Pokud bude tato Objednávka z důvodu pohodlí ukončena, společnost SIONYX spravedlivě uhradí Prodejci podle postupů uvedených v části 11 (Změny). Pokud bude tato Objednávka ukončena z důvodu neplnění závazků, společnost SIONYX zaplatí Prodejci smluvní cenu za dokončené položky dodané společnosti SIONYX a přijaté společností SIONYX a reálnou hodnotu ostatních takto požadovaných a dodaných položek. Bez ohledu na důvod výpovědi tato hodnota v žádném případě nepřekročí Smluvní cenu za takové položky.

   V rozsahu, v jakém je tato Objednávka částečně ukončena, bude Prodejce pokračovat v plnění neukončených částí této Objednávky. Společnost SIONYX nebude mít žádné závazky vůči Prodejci s ohledem na ukončenou část této Objednávky, s výjimkou případů uvedených v tomto dokumentu. V případě podstatného porušení této Objednávky ze strany Prodejce budou práva společnosti SIONYX, jak jsou zde stanovena, dodatkem k jiným právům společnosti SIONYX ze zákona nebo práva na vlastní kapitál, která nejsou stanovena v této Objednávce.

 22. SÍLA MAJEURE. Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku prodlení v důsledku příčin, které tato smluvní strana nemůže přiměřeně a předvídatelně ovlivnit, a bez zavinění nebo nedbalosti takové smluvní strany. Mezi takové příčiny patří mimo jiné činy vyšší moci nebo veřejného nepřítele, činy vlády v její suverénní nebo smluvní funkci, požáry, záplavy, epidemie, terorismus, karanténní omezení, stávky, embarga na nákladní dopravu a neobvykle nepříznivé počasí. . V případě, že plnění této Objednávky je ztíženo, zpožděno nebo nepříznivě ovlivněno příčinami výše popsaného typu („Vyšší moc“), pak Strana, jejíž plnění je takto ovlivněno, o tom písemně informuje oprávněného zástupce druhé Strany a na Na základě volby společnosti SIONYX může být tato Objednávka změněna nebo ukončena s takovými úpravami harmonogramu dodávek a Smluvní ceny, jak to může přiměřeně vyžadovat existence vyšší moci.

 23. Rozhodné právo. Tato objednávka se bude řídit a vykládat v souladu se zákony Commonwealth of Massachusetts, bez ohledu na ustanovení o kolizi právních předpisů. Práva a povinnosti smluvních stran podle této objednávky se nebudou řídit ustanoveními Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 nebo Úmluvy OSN o promlčení mezinárodního prodeje zboží v platném znění.

 24. SPORY. Jakýkoli nárok, kontroverze nebo spor, který může vzniknout na základě této Objednávky nebo v souvislosti s ní („Spor“), bude zredukován na písemnou formu a bude předložen k vyřešení vzestupným úrovním vedení příslušných Stran. Jakýkoli spor, který nelze vyřešit k oboustranné spokojenosti obou stran, po jednání v dobré víře, do devadesáti (90) dnů od data, kdy druhá strana obdrží písemný nárok, může být vyřešen soudem s příslušnou jurisdikcí. Strany souhlasí s osobní a výlučnou jurisdikcí a místem působnosti federálních a státních soudů v okresech Middlesex a Essex v Massachusetts. V rozsahu povoleném platnými zákony se strany zříkají jakéhokoli práva, které mohou mít na soudní řízení před porotou.

 25. Bez ohledu na výše uvedené může kterákoli strana kdykoli požádat o soudní příkaz nebo jinou spravedlivou nápravu u kteréhokoli soudu příslušné jurisdikce za porušení svých povinností důvěrnosti podle oddílu 12 nebo porušení svých práv duševního vlastnictví.

  Do doby, než dojde k soudnímu stíhání, odvolání nebo konečnému rozhodnutí či urovnání jakéhokoli Sporu, bude Prodejce postupovat pečlivě podle pokynů společnosti SIONYX při plnění podle této Objednávky.

  Nic v tomto oddíle, ani žádné povolení nebo nabídka, která může být učiněna, nebude považována za přijetí nebo potvrzení platnosti nároku Prodejce nebo jakékoli jeho části ze strany společnosti SIONYX, ani za omezující nebo jakýmkoli způsobem omezující společnost SIONYX v přijímání jakýchkoliv opatření, včetně dostupných opravných prostředků, považuje za vhodné chránit své vlastní zájmy.

 26. OZNÁMENÍ INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ UDÁLOSTI.Pro účely tohoto článku „Incident zabezpečení informací“ znamená jakékoli skutečné nebo předpokládané porušení dat, kybernetický incident nebo jiný incident, o kterém si je Prodejce ve skutečnosti nebo by si měl být vědom, že zahrnuje ztrátu, zneužití, neoprávněný nebo nezamýšlený přístup nebo se jinak týká. nebo úprava nebo zničení (i) dat, (ii) systémů, (iii) chráněných informací, (iv) kontrolovaných neutajovaných informací (jak je tento termín definován 32 CFR § 2002.4) (souhrnně, (i) až (v) jsou označovány jako „Citlivé informace“).

 27. Prodejce neprodleně, ale v žádném případě ne později než sedmdesát dva (72) hodin poté, co se prodávající dozvěděl o incidentu v oblasti informační bezpečnosti, uvědomí oddělení nákupu společnosti SIONYX na adreseSC@SIONYX.com takového incidentu zabezpečení informací. Prodejce na své výhradní náklady okamžitě (a) prošetří jakýkoli incident zabezpečení informací; (b) vynaloží veškeré úsilí k zabezpečení citlivých informací společnosti SIONYX a zmírní dopad incidentu bezpečnosti informací; (c) poskytovat společnosti SIONYX průběžné, včasné a relevantní informace, včetně žádostí o informace a aktualizace stavu; (d) hlásit společnosti SIONYX minimálně jednou týdně, dokud nebude vyřešen incident v oblasti bezpečnosti informací, snahy dodavatele o zmírnění související s incidentem bezpečnosti informací; (e) v případě potřeby spolupracovat se společností SIONYX za účelem včasného oznámení dotčeným třetím stranám; (f) spolupracovat se společností SIONYX v souvislosti s jakýmkoli nezávislým vyšetřováním, které si společnost SIONYX přeje provést v souvislosti s takovým incidentem zabezpečení informací; (g) dodržovat všechny právní a regulační požadavky týkající se ochrany citlivých informací, včetně požadavků na oznámení a hlášení, týkající se incidentu v oblasti bezpečnosti informací; a (h) spolupracovat se společností SIONYX při identifikaci jakýchkoli přiměřených kroků, které by měly být provedeny k omezení, zastavení nebo jiné nápravě jakéhokoli incidentu zabezpečení informací. Po dobu tří (3) let po vyřešení incidentu v oblasti bezpečnosti informací bude mít společnost SIONYX přístup k záznamům dodavatele souvisejícím s incidentem v oblasti bezpečnosti informací a povinnostmi dodavatele podle tohoto článku a bude mít právo je zkoumat, reprodukovat a auditovat.

 28. OBECNÝ VZTAH. Prodejce není za žádným účelem zaměstnancem společnosti SIONYX. Prodejce souhlasí s tím, že ve všech záležitostech souvisejících s touto Objednávkou bude jednat jako nezávislý dodavatel a převezme a zaplatí veškeré závazky a splní všechny povinnosti uložené s ohledem na plnění této Objednávky. Prodejce nemá žádné právo, pravomoc nebo oprávnění vytvářet jakoukoli povinnost, vyjádřenou nebo předpokládanou, jménem společnosti SIONYX nebo jejího zákazníka a nebude mít žádné oprávnění zastupovat společnost SIONYX jako zástupce.

 29. NEŽÁDÁNÍ. Prodejce nebude žádat zaměstnance SIONYX o zaměstnání kdykoli během plnění této Objednávky. Výše uvedené omezení nezakazuje umisťování reklamy ve všeobecném oběhu, kterou mohou přijímat nebo sledovat zaměstnanci společnosti SIONYX.

 30. NEVZDÁNÍ SE PRÁV. Neschopnost strany trvat na přísném plnění kterékoli z podmínek v této objednávce nebo na uplatnění jakýchkoli práv nebo opravných prostředků nebude vykládáno jako vzdání se svých práv uplatnit cokoli z téhož nebo se spoléhat na jakékoli takové podmínky kdykoli poté.

 31. DODRŽOVÁNÍ VÝVOZU A IMPORTU. Prodejce je povinen dodržovat zákony a předpisy Spojených států amerických týkající se vývozu a zahraničních transakcí, včetně mimo jiné Předpisů o mezinárodním obchodu se zbraněmi (ITAR) a Předpisů pro správu vývozu (EAR). Prodejce zejména nezveřejní žádná technická data, ani nedodá ani nevyveze žádný produkt vyrobený s využitím technických dat ze Spojených států amerických nebo zahraničním subjektům v rámci Spojených států bez řádného písemného povolení od vlády USA.

 32. ZAKÁZKY A SUBDODÁVKY. Tuto Objednávku nelze postoupit a Prodejce ji nepostoupí bez předchozího písemného souhlasu společnosti SIONYX. Prodejce dále souhlasí se získáním souhlasu společnosti SIONYX předtím, než zadá jakoukoli podstatnou část této objednávky subdodavateli.

 33. VSTUP DO ZAŘÍZENÍ SIONYX. V případě, že zástupce Prodejce vstoupí do zařízení nebo majetku společnosti SIONYX (dále jen „Prostory“) z jakéhokoli důvodu v souvislosti s touto Objednávkou, pak Prodejce (a) bude dodržovat veškeré zabezpečení, bezpečnost, pravidla chování, označení a osobní identitu, a související požadavky SIONYX během pobytu v Areálu; a (b) poskytnout informace přiměřeně požadované společností SIONYX k zajištění řádné identifikace zástupce dodavatele. Společnost SIONYX může na základě vlastního uvážení požádat Prodejce, aby odstranil kteréhokoli zmocněnce Prodejce z Prostorů, a požádat, aby takový Agent Prodejce nebyl přeřazen k provádění jakékoli Díla nebo ke vstupu do Prostorů podle této Objednávky.

 34. KONEC ŽIVOTA A PODPORA.  Prodejce písemně oznámí společnosti SIONYX, pokud jakékoli zboží, včetně jakýchkoli dílů, dílčích komponent, komponent, sestav nebo podsestav, ve zboží dodaném podle této smlouvy, včetně zboží dodaného nižšími dodavateli Prodejce, bude nebo se očekává, že bude vyřazeno z výroby nebo již nebudou komerčně dostupné. Takové oznámení musí být: (i) poskytnuto společnosti SIONYX nejméně dvanáct (12) měsíců před očekávaným datem ukončení nebo nedostupnosti, nebo pokud dvanáct (12) měsíců předem není přiměřené vzhledem k okolnostem, co nejdříve to bude prakticky možné; a (ii) konkrétně identifikovat jméno a adresu dodavatele a díl jménem, ​​číslem dílu, funkcí a umístěním v dodaném Zboží. V takovém případě Prodejce zpřístupní společnosti SIONYX a tímto uděluje společnosti SIONYX bezplatnou licenci k použití všech výkresů, specifikací, dat a know-how, které umožní společnosti SIONYX nebo zákazníkovi společnosti SIONYX vyrobit nebo obstarat Zboží, součást, podsestavu nebo náhradní díl. .

 35. KONTROLA KVALITY A NESHODA
  1. Zboží bude přísně odpovídat popisu, plánům, specifikacím a vzorkům. Pokud neexistují žádné konkrétní popisy, plány, specifikace nebo vzorky a v rozsahu, v němž nejsou explicitní, musí být Zboží nové, s nejnovějším designem nebo modelem vyhovujícím požadavkům společnosti SIONYX a v nejlepší kvalitě. 
  2. Prodávající nesmí nahrazovat zboží nebo jeho části. Pokud společnost SIONYX obdrží zboží, které nesplňuje tyto požadavky, může společnost SIONYX takovou zásilku zcela nebo částečně odmítnout oznámením prodejci. Prodejce odstraní takové odmítnuté Zboží na náklady Prodejce do deseti (10) dnů od data oznámení společnosti SIONYX Prodejci. Pokud společnost SIONYX zjistí nebo má důvod se domnívat, že zboží obsahuje podezřelé a/nebo padělané části (části), společnost SIONYX poskytne oznámení prodejci, zabaví podezřelé/padělané části a nahlásí všechny výskyty společnosti ERAI nebo Programu vládní průmyslové výměny dat (GIDEP). .
  3. Prodejce oznámí společnosti SIONYX do čtyřiceti osmi (48) hodin poté, co zjistí, že zboží nebo služba nejsou v souladu. Pokud Prodejce dodá nevyhovující Zboží nebo Služby, může společnost SIONYX na základě své volby a na náklady Prodejce: 
   1. odmítnout zboží nebo služby pro vrácení peněz nebo kredit v plné výši; 
   2. přijmout celé zboží nebo službu nebo jejich část za vzájemně dohodnuté snížení ceny nebo jinou protihodnotu; 
   3. požadovat, aby Prodejce neprodleně opravil nebo nahradil Zboží nebo Služby; 
   4. získat vyhovující zboží nebo služby z jiného zdroje; 
   5. zrušit Objednávku pro prodlení, popř
   6. uplatnit jakákoli další platná práva nebo opravné prostředky. 
  4. Společnost SIONYX písemně uvede důvod jakéhokoli odmítnutí nevyhovujícího zboží nebo služeb. Pokud se společnost SIONYX rozhodne odmítnout nevyhovující Zboží nebo Služby, Prodejce poskytne pokyny k likvidaci neshodného Zboží nebo Služeb a případně datum, kdy bude nevyhovující Zboží nebo Služby opraveny nebo vyměněny a vráceny společnosti SIONYX. Prodejce ponese veškerá rizika ztráty za nepotvrzující Zboží nebo Služby a bude odpovědný za jakékoli zvýšení nákladů, včetně nákladů na opětovné pořízení, které lze přičíst odmítnutí nevyhovujícího Zboží nebo Služeb společností SIONYX. Pokud SIONYX odmítne Zboží nebo Služby jako nevyhovující a Prodejce neuzná odmítnutí SIONYX a plán likvidace Zboží nebo Služeb, bude SIONYX oprávněna zlikvidovat nevyhovující Zboží nebo Služby bez odpovědnosti vůči Prodejci. Kromě toho se společnost SIONYX může rozhodnout vrátit nevyhovující Zboží nebo Služby zpět Prodávajícímu na riziko ztráty a nákladů Prodávajícího.
 36. DODRŽOVÁNÍ VLÁDNÍCH ZÁKONŮ A POŽADAVKŮ. Prodejce bude vždy dodržovat nejvyšší standardy obchodní etiky a pečlivě dodržovat všechny platné federální, státní a místní zákony, zákony, zákony, předpisy, pravidla, nařízení, vládní směrnice a příkazy, které jsou nyní platné nebo později. uzákoněných, včetně těch, které se týkají pracovněprávních vztahů, mezd, pracovní doby, boje proti obchodování s lidmi, ochrany údajů o rovných pracovních příležitostech, záležitostí životního prostředí, nesegregovaných zařízení, zdraví a bezpečnosti a integrity zakázek (např. zákon o integritě veřejných zakázek, 41 USC § 2104-107). Prodejce si na své náklady opatří všechna povolení nebo licence potřebné k provedení Díla.

 37. ROVNÁ PŘÍLEŽITOST. Společnost SIONYX a Prodejce musí dodržovat požadavky 41 CFR 60–1.4(a), 60–300.5(a) a 60–741.5(a). Tyto předpisy zakazují diskriminaci kvalifikovaných jedinců na základě jejich statutu chráněných veteránů nebo jedinců se zdravotním postižením a zakazují diskriminaci všech jedinců na základě jejich rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví, sexuální orientace, genderové identity nebo národního původu. Kromě toho tyto předpisy vyžadují, aby krytí hlavní dodavatelé a prodejci přijali afirmativní opatření k zaměstnávání a postupu v zaměstnání jednotlivců bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci, genderovou identitu, národnostní původ, postižení nebo status veterána.

 38. MODIFIKACE.Jakákoli úprava nebo změna této Objednávky musí být provedena písemně a podepsána oprávněným zástupcem Stran.

 39. ODDĚLITELNOST.V rozsahu povoleném platnými právními předpisy se Strany tímto zříkají jakéhokoli ustanovení zákona, které by činilo jakékoli ustanovení této Objednávky v jakémkoli ohledu neplatným nebo jinak nevymahatelným. V případě, že ustanovení této objednávky bude považováno za neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení vykládáno tak, aby splnilo zamýšlený účel v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy, a zbývající ustanovení této objednávky budou nadále plně platná a účinná.

 40. CELÁ SMLOUVA. Strany souhlasí s tím, že tato Objednávka, včetně všech dokumentů začleněných v tomto dokumentu odkazem, představuje úplnou dohodu a ujednání mezi Stranami a nahrazuje a nahrazuje veškerá předchozí nebo současná prohlášení, dohody nebo ujednání jakéhokoli druhu, ať už písemné nebo ústní, týkající se předmět této smlouvy.
 41. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PLATNÁ NA NĚKTERÉ OBJEDNÁVKY. Pokud se na tuto konkrétní objednávku nevztahuje některá z následujících zvláštních doložek, bude se mít za to, že se tato ustanovení vymazávají.

 42. ZACHÁZENÍ S OSOBNÍMI INFORMACEMI. Tento oddíl se použije, pokud Prodejce nakládá s „osobními údaji“ obyvatel Massachusetts, jak je definováno v Massachusetts Information Security Regulations, 201 Code of Mass. Regs. 17.00:XNUMX a násl. („Řád IS“).
 43. Prodejce souhlasí s tím, že pokud bude mít přístup k Osobním údajům nebo bude uchovávat jejich kopie, bude: (a) dodržovat Nařízení IS, (b) neprodleně informovat společnost SIONYX o jakémkoli podezření nebo skutečném porušení ochrany osobních údajů týkajících se Osobních údajů a (c ) spolupracovat se společností SIONYX při vyšetřování a nápravě jakéhokoli podezření nebo skutečného porušení zabezpečení osobních údajů.

 44. PODEZŘELÉ/PADĚLÉ DÍLY. Tento oddíl platí, pokud bude Prodejce poskytovat zboží podle této Objednávky.
 45. „Padělané dílo“ znamená dílo, které je (a) nezákonnou nebo neoprávněnou reprodukcí, náhradou nebo změnou, které bylo chybně označeno, chybně identifikováno nebo jinak nesprávně označeno jako autentická, neupravená položka od výrobce původních komponent (OCM) nebo výrobce originálního zařízení (OEM); (b) schválené dílo, které dosáhlo limitu projektované životnosti nebo bylo poškozeno mimo možnou opravu, ale je změněno a nesprávně uváděno jako přijatelné; (c) položka, která neobsahuje správné vnější nebo vnitřní materiály nebo součásti požadované OCM/OEM nebo která není vyrobena v souladu se specifikací OCM/OEM; d) položka nebo její součást, která je použita, renovována nebo reklamována, ale je nesprávně uváděna jako nová položka; e) položka, která úspěšně neprošla všemi zkouškami, ověřováním, screeningem a kontrolou kvality požadovanými OCM/OEM, ale je nepravdivě uváděno, že takové požadavky splnila nebo prošla; f) položka se štítkem nebo jiným označením, které má nebo je přiměřeně pravděpodobné, že má uvážlivou osobu uvést v omyl, aby se domníval, že položka, která není OCM/OEM, je pravou položkou OCM/OEM, i když tomu tak není, mimo jiné včetně falešné identifikace jakost, sériové číslo, číslo šarže, kód data nebo výkonnostní charakteristiky; nebo (g) položka označená jako podezřelá padělaná část vládou USA, jako jsou části uvedené v záznamech zveřejněných agenturou pro správu obranné smlouvy v rámci Programu výměny dat mezi vládou a průmyslem (GIDEP). Díly, které byly upraveny podle konkrétního požadavku nákupní objednávky SIONYX, jako jsou přepracované, prověřené nebo upravené díly, které jsou jako takové správně označeny, se nepovažují za padělané dílo.

  Prodejce prohlašuje a zaručuje, že nedodá společnosti SIONYX žádné předměty, součásti, zboží, sestavy nebo jiné položky, které představují padělané dílo. Záruka dodavatele na padělané dílo přetrvá i po ukončení nebo vypršení platnosti této objednávky.

  Prodejce bude nakupovat pouze produkty, které mají být dodány nebo začleněny jako dílo do SIONYX přímo od OCM/OEM nebo od distributora výslovně oprávněného OCM/OEM. Dílo nesmí být získáváno od nezávislých distributorů nebo makléřů, pokud to předem písemně neschválí SIONYX.

  Prodejce okamžitě informuje společnost SIONYX, pokud se dozví nebo bude mít podezření, že dodal padělané dílo. Společnost SIONYX může zabavit Padělané dílo za účelem dalšího šetření jeho pravosti a Prodejce bude při takovém šetření plně spolupracovat. Společnost SIONYX nebude během takového vyšetřování nebo po něm povinna vracet takové padělané dílo Prodejci. Pokud společnost SIONYX po vyšetřování ve svém jediném úsudku dospěje k závěru, že dílo dodané dodavatelem představuje padělané dílo, může společnost SIONYX takové skutečnosti oznámit GIDEP.

  Pokud Objednávky vyžadují dodání elektronických částí, platí následující dodatečné požadavky: (i) Prodejce bude dodržovat DFARS 252.246-7007 a 252.246-7008 a bude platit definice „elektronické části“ v nich uvedená (ii) Prodejce bude dodržovat proces, který je v souladu s nejnovější revizí normy SAE AS 5553 – Padělané elektronické díly, zamezení, detekce, zmírnění a likvidace; a (iii) Pokud je Prodejce autorizovaným distributorem elektronických součástek OCM/OEM, bude Prodejce udržovat proces, který je v souladu s nejnovější verzí normy SAE AS 6496 – Podvodné/padělané elektronické součástky: zamezení, detekce, zmírnění a likvidace - Autorizovaná/franšízová distribuce. Pokud prodejce není OCM/OEM nebo autorizovaný distributor OCM/OEM, musí splňovat nejnovější revizi normy SAE 6081 – Podvodné/padělané elektronické díly: zamezení, detekce, zmírnění, likvidace – distributoři. V případě jakéhokoli nesmiřitelného rozporu mezi tímto článkem a DFARS 252.246-7007 a 252.246-7008 má DFARS přednost.

  Na žádost společnosti SIONYX poskytne Prodejce osvědčení o shodě OCM/OEM a dokumentaci, která prokazuje nepřerušený řetězec správy dotčených položek od příslušného OCM/OEM prodejci, včetně, bez omezení, jména a umístění jakýchkoli zprostředkovatelů dodavatelského řetězce z OCM/OEM ke zdroji dodávajícímu přímo prodejci. Po přiměřeném upozornění může společnost SIONYX provést audit nebo kontrolu záznamů nebo interních procesů Prodejce, aby zjistila shodu s tímto článkem nebo DFARS 252.246-7007, je-li to relevantní.

  V případě, že Dílo dodané podle těchto Podmínek představuje nebo obsahuje Padělané Dílo, Prodejce na své náklady neprodleně nahradí takové Padělané Dílo pravým Dílem vyhovujícím požadavkům této Objednávky. Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení této Objednávky bude Prodejce odpovědný za všechny interní a externí náklady společnosti SIONYX související s odstraněním a nahrazením padělaného díla, včetně, bez omezení, nákladů společnosti SIONYX na odstranění padělaného díla, instalaci náhradního díla a jakékoli testování. vyžaduje reinstalaci Díla po výměně Padělaného Díla. Opravné prostředky obsažené v tomto odstavci doplňují jakékoli opravné prostředky, které společnost SIONYX může mít ze zákona, spravedlnosti nebo podle jiných ustanovení těchto podmínek.

  Prodejce zahrne tuto doložku nebo ekvivalentní ustanovení do subdodavatelských smluv nižší úrovně pro dodání položek, které budou zahrnuty do Díla pro SIONYX nebo budou dodány jako Dílo pro SIONYX.

 46. POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU OTEVŘENÉHO ZDROJE. Tento oddíl platí, pokud Prodejce používá nebo vkládá Open Source Software do Díla dodávaného společnosti SIONYX.
 47. Pro účely tohoto oddílu „software s otevřeným zdrojovým kódem“ znamená (a) jakýkoli software, který obsahuje nebo vkládá software do nebo používá software ve spojení s jakýmkoliv open source, veřejně dostupným nebo „bezplatným“ “ software, knihovna nebo dokumentace, včetně, bez omezení, General Public License („GPL“), Lesser/Library GPL (LGPL), Affero GPL („APL“), licence Apache, Berkeley Software Distribution („ BSD”) licence, licence MIT, umělecká licence (např. PERL), veřejná licence Mozilla (“MPL”) nebo jejich varianty, mimo jiné včetně licencí označovaných jako “licence svobodného softwaru”, “licence s otevřeným zdrojovým kódem, “ „Veřejná licence“ nebo „Licence kompatibilní s GPL“; (b) software, který je licencován na základě licence na software s otevřeným zdrojovým kódem; nebo (c) software poskytovaný na základě licence, která podmiňuje dodaný software jakékoli licenci na software s otevřeným zdrojovým kódem, vyžaduje, aby dodaný software byl licencován pro účely tvorby odvozených děl nebo aby byl zdarma redistribuován, nebo zavazuje společnost SIONYX k prodeji, půjčování, distribuovat, zveřejňovat nebo jinak zpřístupňovat nebo zpřístupňovat jakékoli třetí straně dodaný software nebo jakoukoli jeho část ve formátu objektového kódu a/nebo zdrojového kódu nebo jakékoli produkty obsahující dodaný software nebo jakoukoli jeho část v objektovém kódu a /nebo formáty zdrojového kódu.

  Prodejce musí získat předchozí písemný souhlas společnosti SIONYX před použitím nebo vložením jakéhokoli softwaru s otevřeným zdrojovým kódem do zboží. Pokud Prodejce nezíská takové písemné oprávnění, odškodní a bude bránit Odškodněné osoby SIONYX v souladu s oddílem 17 (Odškodnění) před a proti jakýmkoli Nárokům souvisejícím s používáním softwaru s otevřeným zdrojovým kódem Odškodněnými osobami SIONYX.

 48. SLUŽBY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST. Tento oddíl platí, pokud bude Prodejce poskytovat služby v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti (dále jen „EHS“) týkající se a prováděných v Areálu (včetně služeb zahrnujících azbest, nebezpečný odpad, sanace, odpadní vody, požární bezpečnost a monitorování toxických plynů).
 49. Prodejce bude poskytovat služby EHS podle těchto Podmínek v souladu s úrovní péče a dovedností, které běžně vykonávají odborníci na EHS za podobných okolností. Prodejce prohlašuje a zaručuje, že má schopnosti, zkušenosti, odbornost a prostředky potřebné k provádění služeb EHS zamýšlených podle těchto podmínek a že všechny služby budou prováděny za použití personálu, vybavení a materiálu kvalifikovaného a/nebo vhodného k provedení služeb. Prodejce okamžitě informuje SIONYX o zjištění jakéhokoli úniku nebo úniku, který musí být v souladu se zákony na ochranu životního prostředí okamžitě nahlášen. Prodejce bude výhradně odpovědný za likvidaci jakéhokoli vzorku kontaminovaného materiálu odebraného mimo pracoviště.

 50. TÝKAJÍCÍ SE USTANOVENÍ FEDERÁLNÍ VLÁDY. Tento oddíl platí, pokud je příkaz vydán na základě primární smlouvy mezi společností SIONYX a vládou USA (jak je uvedeno na přední straně objednávky).
 51. Prodejce bude dodržovat všechna příslušná federální ustanovení o toku dolů v příloze A.

Vyhledávání