menu

Pomohli jsme XXX s YYY pro ZZZ.

Pomohli jsme XXX s YYY pro ZZZ.

Pomohli jsme XXX s YYY pro ZZZ.

Loď s důvěrou při navigaci v noci a za zhoršených světelných podmínek.

Vylepšete své noční lovecké schopnosti barevným nočním viděním.

Zaznamenejte a sdílejte svou lásku k dobrodružství za jakýchkoli světelných podmínek.

Noční sledování pro soukromé vyšetřovatele a výkonnou ochranu.

Senzory CMOS s ultravým světlem přizpůsobené pro jakoukoli vlastní aplikaci.

Barevné noční vidění pro sledování s vysokým rozlišením a shromažďování důkazů.

Vylepšený noční výkon pro podporu pátracích a záchranných misí.

Mil-Spec slabě osvětlené aplikace pro vojenské a vládní agentury.

Digitální monokulární noční vidění na přilbě pro taktické profesionály.

Námořní kamera pro ultra slabé osvětlení, která změní plavbu na lodi, jak ji známe.

Zařízení pro noční vidění typu go-to pro vynucování práva a veřejnou bezpečnost.

Najděte nabídku na vybrané produkty

Senzory CMOS a kamerové moduly pro ultra-nízké osvětlení přizpůsobené pro jakoukoli vlastní aplikaci

Záruční a návratové podmínky

OMEZENÁ ZÁRUKA.

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM DÁVÁ KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT TAKÉ JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH LIŠÍ.

TUTO OMEZENOU ZÁRUKU NALEZNETE TAKÉ NA WWW.SIONYX.COM/WARRANTY A V DOKUMENTACI, KTEROU K PRODUKTŮM POSKYTUJEME.

 1. Společnost SIONYX, LLC („SIONYX“ nebo „my“) poskytuje záruku původnímu koncovému uživateli/kupujícímu („vy“) produktu (v této části označované jako „Zboží“), že po dobu dvou (2) let od data nákupu Zboží (dále jen „Záruční doba“) bude toto Zboží bez materiálových vad materiálu a zpracování. SIONYX vám zaručuje, že příslušenství zahrnuté se Zbožím a Sady příslušenství prodávané samostatně od Zboží pod samostatnou SKU produktu] bude bez materiálových vad materiálu a zpracování po dobu devadesáti (90) dnů od data nákupu.

 2. S VÝJIMKOU ZÁRUKY UVEDENÉ V (a), V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM, NEPOSKYTUJE SIONYX ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ, VČETNĚ JAKÉKOLI (A) ZÁRUKY PRODEJNOSTI; (B) ZÁRUKA VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL; (C) ZÁRUKA VLASTNICTVÍ; (D) ZÁRUKA PROTI PORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TŘETÍCH STRAN; AŤ VYJÁDŘENÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁKONEM, PRŮBĚH OBCHODOVÁNÍ, PRŮBĚH PLNĚNÍ, JINÉ VYUŽITÍ OBCHODU.

 3. Produkty vyrobené třetí stranou („Produkt třetí strany“) může tvořit, obsahovat, obsahovat, začleňovat, připojovat nebo balit společně se zbožím. Na produkty třetích stran se nevztahuje záruka v části (a). Pro vyloučení pochybností, V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONEM NEPOSKYTUJE SIONYX ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY S OHLEDEM NA JAKÝKOLI PRODUKT TŘETÍCH STRAN, VČETNĚ JAKÉKOLI (A) ZÁRUKY PRODEJNOSTI; (B) ZÁRUKA VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL; (C) ZÁRUKA VLASTNICTVÍ; (D) ZÁRUKA PROTI PORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TŘETÍCH STRAN; AŤ VYJÁDŘENÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁKONEM, PRŮBĚH OBCHODOVÁNÍ, PRŮBĚH PLNĚNÍ, JINÉ VYUŽITÍ OBCHODU.

 4. Společnost SIONYX nenese odpovědnost za porušení záruky podle části (a), pokud nepodáte reklamaci ze záruky, jak je popsáno níže.

 5. Společnost SIONYX nenese odpovědnost za porušení záruky uvedené v části (a), pokud: (i) budete takové zboží dále používat poté, co získáte číslo Return Material Authorization (RMA); (ii) vada vznikla proto, že jste nedodrželi ústní nebo písemné pokyny společnosti SIONYX týkající se skladování, instalace, uvedení do provozu, používání nebo údržby takového Zboží; nebo (iii) změníte nebo opravíte takové Zboží bez předchozího písemného souhlasu společnosti SIONYX.

 6. V souladu s výše uvedenými oddíly (d) a (e) s ohledem na jakékoli takové Zboží během Záruční doby společnost SIONYX dle vlastního uvážení buď (i) opraví nebo vymění Zboží za stejný nebo novější model; nebo (ii) opravit nebo vyměnit vadné díly; nebo (iii) vrátit kupní cenu Zboží. V rozsahu povoleném zákonem nebude Záruční doba prodloužena, obnovena nebo jinak změněna z důvodu následné výměny, dalšího prodeje, opravy nebo výměny fotoaparátu nebo příslušenství. Na díly opravené nebo vyměněné během záruční doby se však vztahuje záruka po zbytek původní záruční doby nebo devadesát (90) dnů od data opravy nebo výměny, podle toho, co je delší.

 7. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM JSOU NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY POPSANÉ V ČÁSTI 6 VAŠIMI JEDINÝMI A VÝHRADNÍMI NÁPRAVNÝMI PROSTŘEDKY A VEŠKEROU NAŠÍ POVINNOSTÍ A ODPOVĚDNOSTÍ ZA JAKÉKOLI PORUŠENÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY. NAŠE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPŘEKRAČUJE SKUTEČNOU ČÁSTKU, KTEROU ZAPLATÍTE ZA VADNÝ PRODUKT NEBO SLUŽBU, KTEROU JSTE ZAKOUPILI PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK, ANI ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDEME ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI NEZTRÁTY, ZTRÁTU, ZPŮSOB VÝROBKU. , POVĚST, PŘÍJMY NEBO ZISK, JAKÉKOLI SNÍŽENÍ HODNOTY, NÁKLADY NA NÁHRADU ZBOŽÍ NEBO JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO TRESTUJÍCÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, AŤ UŽ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ. ROZUMÍTE, BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI SIONYX PŘEDSTAVUJÍ PŘIDĚLENÍ RIZIKA, JAK JE POVOLENO JEDNOTLIVÝM OBCHODNÍM KÓDEM PŘIJATÝM V MASSACHUSETES A DALŠÍCH PŘÍSLUŠNÝCH SADACH A VAŠICH PŘÍSLUŠNÝCH PRODUKTECH LASSVD MASSACHD ODRAZUJTE TOTO ROZDĚLENÍ RIZIKA A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÁ ZDE.

  NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

 8. Jiná omezení. Omezená záruka uvedená v části (a) se nevztahuje na (i) spotřební díly, jako jsou baterie nebo ochranné povlaky, které jsou navrženy tak, aby se časem snižovaly, pokud nedošlo k poruše v důsledku vady materiálu nebo zpracování; (ii) na kosmetické poškození, včetně, ale bez omezení, škrábanců (včetně čoček), promáčknutí a rozbitého plastu na portech; (iii) na poškození způsobené používáním s jiným produktem; (iv) poškození způsobené nehodou, zneužitím, nesprávným použitím, manipulací, kapalinou (nad rámec certifikace Zboží), pískem, nárazem, požárem, nedostatkem řádné péče nebo údržby, zemětřesením nebo jinou vnější příčinou; (v) na škody způsobené provozováním Zboží mimo publikované směrnice SIONYX; (vi) na škody způsobené neautorizovanými díly nebo servisem (včetně upgradů a rozšíření) prováděným kýmkoli, kdo není zástupcem společnosti SIONYX; (vii) ke zboží, které bylo upraveno za účelem změny funkčnosti nebo schopnosti bez písemného povolení společnosti SIONYX; (viii) na vady způsobené běžným opotřebením nebo jinak v důsledku běžného stárnutí Zboží; nebo (ix) pokud bylo ze Zboží odstraněno nebo poškozeno jakékoli sériové číslo.

 9. ZÁRUČNÍ REKLAMACE
  1. Všechny nároky v rámci omezené záruky budou vyžadovat číslo RMA (Return Material Authorization). Chcete-li projednat reklamaci záruky a získat číslo RMA, kontaktujte zákaznickou podporu společnosti SIONYX: podpora@SIONYX.com (http://support@sionyx.com/). Budete požádáni o předložení prodejního dokladu/dokladu o nákupu s uvedením data nákupu, zaplacené částky a místa nákupu.
  2. Pokud bude váš záruční nárok přijat během záruční doby, zákaznická péče SIONYX provede telefonické vyhodnocení, aby zjistila, zda se na závadu vztahuje omezená záruka.
  3. Pokud péče o zákazníky společnosti SIONYX rozhodne, že se na poruchu vztahuje omezená záruka, společnost SIONYX dle vlastního uvážení buď
   1. opravit nebo vyměnit Zboží; nebo
   2. opravit nebo vyměnit vadné díly; nebo
   3. připsání nebo vrácení kupní ceny Zboží.

NÁVRHY A VÝMĚNY

30-denní bez otázek vrácení a výměny. Zboží můžete vrátit, aby vám byla vrácena plná cena produktu, nebo jej můžete vyměnit za jiný produkt SIONYX, pokud do třiceti (30) dnů od obdržení Zboží získáte RMA. Vrácení zahájené po třiceti (30) dnech od obdržení Zboží podléhá 15% poplatku za opětovné naskladnění. Jste odpovědní za zaplacení všech poplatků za zpáteční dopravu.

Vrácení vadného zboží bude zpracováno jako záruční reklamace a bude podléhat omezené záruce společnosti SIONYX.

Číslo RMA můžete získat kontaktováním péče o zákazníky společnosti SIONYX na adrese podpora@SIONYX.com (http://support@sionyx.com/).

Vyhledávání